...

Algemene voorwaarden

‘Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle projecten die worden uitgevoerd tussen; Effective Dare’ onderdeel van FS Insight, ingeschreven bij de KVK onder het nummer 72659319, gevestigd en kantoorhoudend te Almere, hierna te noemen “Opdrachtnemer” en de “Opdrachtgever” die wordt benoemd in de desbetreffende overeenkomst.

In aanmerking nemende dat:

  1. Opdrachtgever het periodiek bespreken van de inhoud, de kwaliteit en de

uitvoeringscondities van de opdracht verzorgt, alsmede de administratieve handelingen(zoals het aanleveren van content) van de betreffende opdracht gedurende de uitvoering van de opdracht;

  1. Partijen hebben uitdrukkelijk niet de intentie om de regels van het arbeidsrecht op deze overeenkomst van toepassing te laten zijn.

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1. Opdracht

1.1 De overeengekomen werkzaamheden zullen gewoonlijk vanuit het kantoor van Opdrachtnemer of andere locaties, op afstand worden verricht naar eigen inzicht en planning.

1.2 De opdracht omvat de inhoud van de bijbehorende offerte.

1.3 In geval van het bouwen van een nieuwe website of het overnemen van de hosting, vindt de hosting plaats op onze eigen stabiele server. Deze hosting overeenkomst vindt dus plaats tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.

1.4 In het geval waar er enkel een supportdienst wordt afgenomen door Opdrachtgever voor een website die niet door Opdrachtnemer zelf is ontwikkeld, is het belangrijk dat Opdrachtgever de Opdrachtnemer op de hoogte brengt van nieuwe functionaliteiten die Opdrachtgever zelf aan de website gaat toevoegen. Mochten openstaande updates (bij wordpress websites) niet succesvol uitgevoerd kunnen worden door één van deze nieuwe functionaliteiten die na ondertekening van deze offerte zijn toegevoegd door Opdrachtgever, dan zal Opdrachtnemer uiteraard zijn best doen om dit alsnog succesvol te laten lopen maar is hij er niet aansprakelijk voor. Opdrachtnemer kan hier extra kosten voor rekenen. In het geval waarbij Opdrachtnemer zelf nieuwe functionaliteiten toevoegt in samenspraak met Opdrachtgever, dan is Opdrachtnemer daar uiteraard wel verantwoordelijk voor. Opdrachtnemer adviseert dan ook dat Opdrachtgever nieuwe functionaliteiten altijd eerst bespreekt met de Opdrachtnemer.

Artikel 2 Tarief, urenverantwoording, administratie en facturering

2.1 Opdrachtgever draagt zorg voor de administratieve organisatie rondom de uitvoering van de opdracht.

2.2 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat bij eventuele onvoorziene ontstentenis de Opdrachtgever zo snel mogelijk wordt geïnformeerd en ondersteunt bij eventueel noodzakelijke maatregelen.

2.3 Facturering van de ontwikkeling van een product, vindt 100% vooraf plaats. Indien dit anders wordt aangegeven in de bijbehorende offerte dan is dat leidend. In het geval van een dienstverlening waarbij er met een periodieke regelmaat ondersteuning wordt geboden, kan de wijze en frequentie van de betaling ook afwijken. Als dit het geval is, is dit ook opgenomen in de bijbehorende offerte. Voor wat betreft fotografie, worden reis- en parkeerkosten na uitvoering van de opdracht in rekening gebracht.

2.4 De benoemde prijzen in de bijbehorende offerte, zijn exclusief btw tenzij anders is vermeld.

2.5 De tarieven die met periodieke regelmaat geïncasseerd worden, kunnen in de loop van de overeenkomst tussentijds wijzigen. Deze wijzigingen zullen enkel doorgevoerd worden als dit de dienstverlening naar de Opdrachtgever toe verbetert. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever altijd informeren over deze wijzigingen.

2.6 De datum waarop de 1e betaling van de periodieke incasseringen plaatsvindt is afhankelijk van de dag waarop de dienstverlening start. Standaard vinden de daarna volgende incasseringen plaats, rond de 7e van de maand volgens de bijbehorende frequentie. Mocht deze standaarddatum afwijken dan wordt dit altijd tijdig gecommuniceerd door de Opdrachtgever. De datum waarop de 1e betaling heeft plaatsgevonden blijft echter de startdatum van de dienstverlening zodat de Opdrachtgever altijd de eerlijke doorlooptijd blijft behouden van de dienstverlening waar hij/zij voor heeft betaald.

2.7 Nadat een mislukte automatische incassopoging heeft plaatsgevonden en de betaaltermijn daarvan is verstreken, zal de opdrachtnemer per mail een betaalherinnering sturen met een betaallink en betaaltermijn van 14 dagen zonder extra kosten. In geval er na deze 14 dagen nog niet betaald is, zal opdrachtnemer bovenop de desbetreffende factuur administratiekosten rekenen t.w.v. €5,- met een nieuwe betaaltermijn van 5 dagen. Bij een stornering is dat bedrag €10,-. Indien het tijdig betalen/communiceren hiervan ook uitblijft zal mogelijk een incassobureau ingeschakeld kunnen worden met de daarbij behorende incassokosten van minimaal €45,-. Het laatste willen wij het liefst voorkomen en rekenen dan ook op een tijdige communicatie vanuit de opdrachtgever omtrent moeilijkheden die een tijdige betaling in de weg staan, opdat we hier samen een prettige weg in vinden.

2.8 Indien de hosting en/of het domein beëindigd wordt en je dit elders wilt onderbrengen, zal de website gemigreerd moeten worden. Afhankelijk van de grootte hiervan kunnen bijkomende kosten het geval zijn. Dit zal altijd vooraf duidelijk gecommuniceerd worden.

2.9 Restitutie van gelden is enkel mogelijk, indien de overeenkomst opgezegd wordt in situaties zoals vermeld in Artikel 3 en Artikel 4. Voor de werkzaamheden die al verricht zijn voordat de overeenkomst opgezegd wordt, is geen restitutie mogelijk.

Artikel 3 Opzegging door Opdrachtgever

3.1 De onderhavige overeenkomst zal door Opdrachtgever met onmiddellijke ingang kunnen worden opgezegd en beëindigd indien zich een of meer van de volgende omstandigheden voordoen:

  • Opdrachtgever, de opdracht tot uitvoering van de werkzaamheden waarop deze overeenkomst betrekking heeft, opzegt c.q. beëindigt;
  • Opdrachtgever te kennen geeft een andere bedrijf dan Opdrachtnemer te wensen ten behoeve van het verrichten van de diensten waarop de onderhavige overeenkomst betrekking heeft;
  • Opdrachtgever van mening is of in redelijkheid kan vrezen dat Opdrachtnemer de jegens Opdrachtgever aangegane verplichtingen niet, althans niet tijdig en/of niet voldoende en/of op niet behoorlijke wijze nakomt, respectievelijk zal nakomen.

Deze omstandigheid doet zich in ieder geval voor, indien na een eenmalige waarschuwing, schriftelijk en met redenen omkleed, met inbegrip van de vervolgstappen, van de zijde van Opdrachtgever te dier zake, Opdrachtnemer desondanks geen en/of niet tijdig gevolg en/of onvoldoende gevolg blijkt te hebben gegeven of kan geven aan de overeengekomen afspraken. Dit alles uitsluitend ter beoordeling en beslissing van Opdrachtgever.

Artikel 4 Opzegging door Opdrachtnemer

4.1 De onderhavige overeenkomst zal door Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang kunnen worden opgezegd en beëindigd indien zich naar de mening van Opdrachtnemer een omstandigheid voordoet die gelegen is bij Opdrachtgever en gelegen is in het feit dat:

  • het opdrachtmanagement onvoldoende ondersteunend is t.b.v. de werkzaamheden van de Opdrachtnemer; of
  • de administratieve ondersteuning niet overeenkomstig de afspraken zoals vermeld in het artikel 2 wordt geboden; of
  • Opdrachtnemer van mening is of in redelijkheid kan vermoeden dat Opdrachtgever de aangegane verplichtingen niet meer kan nakomen. Deze omstandigheid doet zich in ieder geval voor in het geval van faillissement of surseance van betaling. Opdrachtgever verplicht zich Opdrachtnemer van deze omstandigheid per direct op de hoogte te stellen.

Deze omstandigheid doet zich pas voor, indien na een eenmalige waarschuwing, schriftelijk en met redenen omkleed, met inbegrip van de vervolgstappen, van de zijde van Opdrachtnemer te dier zake, Opdrachtgever desondanks geen en/of niet tijdig gevolg en/of onvoldoende gevolg blijkt te hebben gegeven aan de schriftelijk overeengekomen afspraken.

4.2 De onderhavige overeenkomst zal door Opdrachtnemer na overleg met Opdrachtgever kunnen worden opgezegd en beëindigd wanneer blijkt dat van de Opdrachtnemer in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de werkzaamheden, welke van hem worden verwacht bij de uitvoering van zijn opdracht, zal en/of kan uitvoeren.

Dit zal met name het geval zijn indien van hem handelingen worden verlangd, welke strijdig zijn met de geldende wetten en/of normen en/of beroepsethiek. Een en ander ter beoordeling van Opdrachtnemer. Er zal onder deze omstandigheden een in overleg te bepalen opzegtermijn in acht worden genomen, tijdens welke de betreffende handelingen zullen worden opgeschort. Deze opzegtermijn zal min. 30 dagen bedragen.

4.3 Indien fotografie is afgenomen kan de opdrachtgever tot 48 uur voor de fotoshoot kosteloos annuleren. In geval de annulering niet tijdig is doorgegeven aan de Fotograaf/Opdrachtnemer, om welke reden dan ook, wordt er 50% van het in de offerte genoemde tarief teruggestort.

Artikel 5 Rechten van industriële en intellectuele eigendom

5.1 Alle rechten van industriële en intellectuele eigendom, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot octrooi-, model-, merken-, en auteursrechten, op documenten, (software)- producten, werken en/of diensten door Opdrachtnemer ontwikkelt gedurende of naar aanleiding van zijn overeenkomst met Opdrachtgever behoren onvoorwaardelijk aan Opdrachtgever.

5.2 Opdrachtnemer draagt hierbij, voor zover nodig, over aan Opdrachtgever, welke overdracht Opdrachtgever aanvaardt, alle rechten van industriële en intellectuele eigendom op de documenten (software-)producten, werken en/of diensten welke door Opdrachtnemer (geheel of gedeeltelijk) zijn ontwikkeld gedurende of naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht.

Voor het geval dat deze overdracht, geheel of gedeeltelijk) niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, verklaart Opdrachtnemer zich reeds nu voor alsdan bereid om bedoelde rechten, zonder daaraan enige voorwaarden te stellen, bij afzonderlijke akte aan Opdrachtgever over te dragen.

5.3 Opdrachtnemer doet ter zake van de in dit artikel bedoelde documenten, (software)-

producten, werken en/of diensten afstand van de eventuele persoonlijkheidsrechten zoals bedoeld in artikel 25 Auteurswet. Het bepaalde in dit artikel brengt met zich mee dat het Opdrachtnemer niet is toegestaan de door zijn gedurende of naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht ontwikkelde producten, werken en/of diensten, zowel tijdens, als ook na afloop van de overeenkomst van opdracht op welke wijze ook te exploiteren of te laten exploiteren en/of te registreren. Partijen zijn het erover eens dat in de vergoeding van Opdrachtnemer wordt geacht begrepen te zijn een vergoeding voor de (eventuele) derving van deze rechten van industriële en intellectuele eigendom.

Artikel 6 Geheimhouding

6.1 Zowel gedurende als na afloop van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, ongeacht de wijze waarop en de redenen waarom de overeenkomst tot een einde is gekomen, is het Opdrachtgever en Opdrachtnemer verboden om op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm dan ook, enige mededeling te doen ten aanzien van de inhoud dan wel de uitvoering van de onderhavige overeenkomst , tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Wijzigingsbeding

7.1 Deze overeenkomst van opdracht wordt geacht een volledige weergave te bevatten van de afspraken ter zake tussen partijen, zoals die bestaan op het moment van de ondertekening van de offerte. Algemene voorwaarden, hoe genaamd of welke dan ook, zijn niet van toepassing, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever. Deze zijn wel van toepassing.

7.2 Aanvullingen op en afwijkingen van deze overeenkomst van opdracht, en dus buiten scope zijn, zullen alleen geldig zijn indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. In dit geval is de Opdrachtgever zich ervan bewust dat de opdrachtnemer hier een aparte offerte voor kan opstellen.

7.3 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze overeenkomst, blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 8 Slotbepalingen

8.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van zijn eerdere

Opdrachtgever(s) in verband met een concurrentiebeding of andere voorwaarden die de normale uitoefening van deze overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zouden kunnen bemoeilijken of in de weg kunnen staan.

8.2 In het geval van diensten en/of de ontwikkeling van producten, die door derde partijen worden voortgezet uit initiatief van de Opdrachtgever, is Opdrachtnemer vanaf dat moment niet aansprakelijk voor de tot zover opgeleverde producten/diensten.

8.2 Opdrachtnemer en Opdrachtgever verplichten zich jegens elkaar tot een loyale samenwerking, hetgeen meebrengt dat Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdens de uitvoering van diens opdracht alles zal doen wat dienstig is voor de handhaving van en bevordering van de goede naam van beide partijen en voor de kwaliteit van de uitvoering van de overeengekomen diensten zoals benoemd in de offerte, en zal alles nalaten wat de goede naam van beide partijen en de kwaliteit van de opdrachtuitvoering in gevaar kan brengen.